വിസ്ഡം റിസര്‍ച്ച് ശില്‍പശാല സമാപിച്ചു

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഗവേഷണതാല്‍പര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന വിസ്ഡം സമിതിക്കു കീഴില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വിസ്ഡം റിസര്‍ച്ച് ശില്‍പശാല സമാപിച്ചു.

Read more